Polityka prywatności

Fundacja Lecimy z pomocą (nazywana dalej „Lecimy z pomocą” lub „my”) z siedzibą w Krakowie, ul. Mjr. Łupaszki 9/35, 30-198, bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ustaw o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe/dane użytkowników serwisu („Użytkownicy”) są zbierane na portalu internetowym www.lecimyzpomoca.pl („Serwis”) tylko w technicznie niezbędnym zakresie.

W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane lub z innych powodów przekazywane dalej.

§ I Podstawowe informacje

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez fundację. Fundacja zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Fundacja zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

§ II. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w obrębie fundacji Lecimy z pomocą

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest fundacja Lecimy z pomocą.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

§ III. Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu dostarczania dedykowanych treści, np. newslettera;
  2. Umożliwienia dokonywania wpłat na rzecz fundacji;
  3. Umożliwienia złożenia zapytania o dostępność pomocy ze strony fundacji;
  4. Rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji na działanie Serwisu;
  5. Marketingu bezpośredniego;
  6. Prowadzenia statystyk;
  7. Analizy zachowań Użytkowników;
  8. Archiwalnych;
  9. Dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  10. Rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez fundację jest prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z fundacją oraz umożliwieniu Użytkownikowi dokonania wpłaty.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach takich jak marketing bezpośredni, rozpatrywanie reklamacji na działanie Serwisu,
 3. prowadzenie analiz i statystyk, przechowywanie danych w celach archiwalnych, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe osób korzystających z pomocy fundacji w ramach jej działań statutowych, fundacja przetwarza na podstawie przepisów prawa lub też wiążącego ją stosunku zobowiązaniowego, jeżeli takie powstanie.  
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
 6. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.
 7. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Więcej o polityce plików cookies znajduje się w Regulaminie strony.
 8. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§ IV. Udostępnianie danych

 1. Fundacja nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne celem świadczenia usług Użytkownikom Serwisu, np. dla celów umożliwienia Użytkownikowi dokonania wpłaty online, fundacja udostępnia operatorowi płatności adres e-mail Użytkownika.
 2. Fundacja jest obowiązana udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Udostępniając dane Użytkowników fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§ V. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik jest uprawniony wnieść o:
 2. Dostęp do danych. Fundacja jest obowiązana przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;
 3. Sprostowanie danych, jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez fundację;
 4. Usunięcie danych. Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych, a fundacja spełnić żądanie, jeśli takie żądanie będzie prawnie uzasadnione;
 5. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Użytkownik jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, gdy jego dane są nieprawidłowe –na okres pozwalający fundacji sprawdzić ich prawidłowość; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne fundacji, ale będą potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
 6. Przeniesienie danych osobowych;
 7. Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez fundację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym  się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny; 
 8. Sprzeciw względem przetwarzania danych;
 9. Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.
 10. Wszelkie przysługujące powyżej żądania Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacja@lecimyzpomoca.pl

§ VI. Przechowywanie danych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu –przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
 2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, fundacja przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
 3. Dla celów statutowych fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres trwania celu przetwarzania , a następnie przez okres 6 lat.  
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, fundacja zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§ VII. Zabezpieczenie danych Użytkowników

 1. Fundacja Lecimy z pomocą podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 2. Fundacja stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§ VIII. Uprawnienie do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez fundację, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ IX. Prawo do informacji, sprzeciwu, sprostowania i usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych, dotyczących jej osoby, pochodzenia i odbiorców tych informacji, oraz celu zapisywania. W tym celu, oraz w celach realizacji swoich innych praw opisanych powyżej, prosimy zwracać się do:

Administrator w rozumieniu RODO:

Fundacja Lecimy z pomocą

ul. Mjr. Łupaszki 9/35, 30-198 Kraków

e-mail: fundacja@lecimyzpomoca.pl

Telefon:  733 860 006

§ X Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest dostępna zawsze pod adresem: fundacja@lecimyzpomoca.pl

Lecimy z pozdrowieniami :)