Regulamin konkursu na Instagramie

Regulamin Konkursu „Armia pomagania dla Stasia”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Armia pomagania dla Stasia” [dalej Konkurs] organizowanego na stronie Instagram Lecimy z pomocą https://www.instagram.com/lecimyzpomoca/  [dalej Strona na Instagramie].

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Fundacja Lecimy z pomocą, KRS 0000888046, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków,[dalej Organizator]. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

3. Konkurs organizowany jest przy wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram (www.instagram.com), na stronie Fundacji Lecimy z pomocą pod adresem: https://www.instagram.com/lecimyzpomoca/.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta, Inc. Meta nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu – wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora czyli Fundacji Lecimy z pomocą.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 września 2022 roku z momentem opublikowania posta informującego o konkursie na stronie Instagram Fundacji Lecimy z pomocą i kończy się dnia 17 września 2022 roku o godz. 23:59. 

§ 2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat lub osoba fizyczna, która ukończyła 12 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie, która posiada konto w serwisie społecznościowym Instagram (dalej „Uczestnik”).

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Instagram jako konto publiczne, które nie może być kontem fikcyjnym oraz jest zgodne z warunkami określonymi w regulaminie serwisu Instagram,

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie opisanymi w niniejszym Regulaminie,

c) wykonać zadanie konkursowe, tj.:

-W komentarzu pod postem informującym o konkursie dodać komentarz z odpowiedzią na pytanie ‘’Dlaczego warto pomagać’’ oraz hasztagiem ‘’#lecimyzpomocą’’ 

– Polubić fanpage Fundacji Lecimy z pomocą. 

-Polubić post konkursowy i oznaczyć jedną osobę.

-Ustawić swoje konto na publiczne.

d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Lecimy z pomocą. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża poprzez swoje zachowanie, jakim jest wykonanie zadania konkursowego.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora. W przypadku gdy laureatem konkursu okaże się osoba spełniająca te kryteria, traci ona uprawnienie do nagrody.

4. Każdy Uczestnik może dodać jedno zgłoszenie do konkursu.

5. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień Regulaminu Konkursu ani Regulaminu serwisu Instagram.

6. Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe samodzielnie, a jeśli wykonana praca stanowi utwór, przez wysłanie zgłoszenia uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do zgłoszonej pracy konkursowej, oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego tytułu, w szczególności zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności względem osób trzecich i roszczeń z tytułu naruszenia ich praw.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszenia:

a) gdy Uczestnik nie spełnia warunków wzięcia udziału w Konkursie, lub posługuje się fałszywymi danymi.

b) gdy zgłoszenie zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem lub Regulaminem serwisu Instagram, który zostanie niezwłocznie usunięty przez Organizatora.

c) w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich lub praw zależnych oraz prawa do ochrony wizerunku.

§ 3 Komisja konkursowa

1. W celu wyboru Laureata i zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję konkursową, w skład której wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora.

2. Komisja konkursowa oceni przesłane zgłoszenia i dokona wyboru laureata konkursu w oparciu o kryterium atrakcyjności, kreatywności i oryginalności wykonanego Zadania Konkursowego.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na Instastory fanpage’u Fundacji Lecimy z pomocą w dniu 20 września 2022 r.

§ 4 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście) do sklepu sportowego Martes Sport.  

2. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Wydanie nagrody

1. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt w wiadomości prywatnej lub mailowej w celu przekazania Organizatorowi danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody. Adres wysyłki należy podać niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od ogłoszenia wyników.

2. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana kurierem na adres podany przez Zwycięzcę. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.

§ 6  Prawa Autorskie

1. W przypadku gdy rozwiązanie zadania konkursowego przez Laureata stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z momentem wydania Laureatowi nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści rozwiązania zadania konkursowego. Nabycie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych. W szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – tworzenie egzemplarzy utworu przy pomocy dowolnych technik, w szczególności drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań magnetofonowych, technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach (m.in. CD-Romach, DVD, pendrive), każdej technice, czy systemie;

b) wprowadzenie do pamięci komputera, serwerów, wewnętrznych lub zewnętrznych sieci komputerowych, ich udostępnienie bez ograniczeń;

c) w zakresie obrotu oryginałem utworu lub jego egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy;

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wspomniany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie, udostępnienie w Internecie lub innych sieciach informatycznych, wyświetlanie (m.in. uwzględniając kina, wielkie ekrany, ekrany dowolnie wybrane, przy użyciu taśm magnetycznych i magneto-optycznych), nadawanie i reemisję przy użyciu sieci bezprzewodowej i przewodowej, umieszczenie utworów na zewnętrznych nośnikach reklamy i innych formach reklamy, stronie www, w formie druku, niezależnie od formatu, udostępnienie utworów w punktach sprzedaży lub świadczenia usług oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, że dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie może mieć do nich dostęp;

e) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

2. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do tych Utworów, dokonywanie przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego i korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. Jeśli przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich, Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takie przedmiotu przez Organizatora. Zwycięzca wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora treścią rozwiązania zadania konkursowego oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do treści rozwiązania zadania konkursowego autorskich praw osobistych.

3. Całkowitym wynagrodzeniem Zwycięzcy za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie jest przyznana nagroda.

§ 7   Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników dalej jako „Dane Osobowe”, jest: Fundacja Lecimy z pomocą, KRS 0000888046, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, (dalej jako „Administrator”).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.

3. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach udzielonej zgody. Ponadto w celu rozpatrywania reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na możliwości rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora.

5. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu udziału w Konkursie (6 lat). 

6. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),  c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, 

e) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: fundacja@lecimyzpomoca.pl

9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków

e-mail: fundacja@lecimyzpomoca.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (opcjonalnie numer telefonu);

b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

c) podpis reklamującego.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na Instagramie albo w mailu fundacja@lecimyzpomoca.pl

6. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie Fundacji Lecimy z pomocą, jak również w siedzibie Organizatora.