Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25.01.2021 roku, w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej 30a, przed notariuszem Pauliną Pedryc – Gontarz, repertorium A numer 282/2021, przez Fundatora p. Pawła Lechowicza, zwanego dalej: „Fundatorem”.
 2.  Fundator nadaje Fundacji statut Fundacji (zwany dalej „Statutem”)  w niniejszym brzmieniu.  

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, lecz może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
 4. Nadzór nad Fundacją pełni Minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 5

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 7 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych oraz wyłącznie jako działalność dodatkową do prowadzonej działalności pożytku publicznego. O podjęciu działalności gospodarczej przez fundację decyduje zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej, pomocy społecznej w tym w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób starszych. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych. Fundacja ma na celu również edukowanie osób pod kątem ochrony środowiska i prowadzenie innej działalności w zakresie promocji działań i rozwiązań ekologicznych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele na rzecz  i w zakresie:

 1. Działalności charytatywnej;
 2. Organizowaniem zbiórek publicznych
 3. Zbiórek pieniędzy na rzecz osób, w szczególności dzieci i młodzieży ,które wymagają kosztownego leczenia, operacji lub rehabilitacji , niezbędnych do normalnego funkcjonowania;
 4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. Ochrony i promocji zdrowia;
 8. Wypoczynku dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej;
 9. Promocji i organizacji wolontariatu;
 10. Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 11. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów oraz eventów sportowych, kulturowych, rekreacyjnych , edukacyjnych.
 12. Ochrony środowiska i promocji ekologii.

§ 9

Formy realizacji celów statutowych

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 2. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy oraz licytacje organizowane w sieci internetowej za pośrednictwem portali społecznościowych;
 3. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki do puszek w miejscach publicznych oraz organizacjach;
 4. udzielanie pomocy społecznej;
 5. przekazywanie darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego.
 6. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
 7. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego;
 8. rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów;
 9. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
 10. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 11. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
 12. pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
 13. pomoc osobom dotkniętym poważnymi nieuleczalnymi chorobami,
 14. pomoc osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 15. pomoc dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
 16. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 17. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
 18. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 19. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 20. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 21. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 22. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
 23. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
 24. zakup leków i środków medycznych,
 25. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 26. pomoc finansową i rzeczową,
 27. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych
 28. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 29. fundowanie stypendiów,
 30. organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 31. edukacja w zakresie ochrony środowiska,
 32. wsparcie dla działań z zakresu badań i rozwoju ochrony środowiska,
 33. promocja odnawialnych źródeł energii,
 34. podejmowanie działań na rzecz ekologii
 35. Współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi podmiotami prawa o celach zbieżnych z celami Fundacji,
 36. Kreowanie postaw prozdrowotnych u społeczeństwa i zdrowego, aktywnego stylu życia,
 37. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 38. Wspieranie inicjatyw społecznych, zgodnych z celami Fundacji,
 39. Tworzenie i wspieranie  blogów, stron internetowych, fanpage FB, tworzenie i publikowanie artykułów, reportaży, książek, filmów, materiałów do audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych materiałów, w tym reklam, które będą promować cele Fundacji,
 40. Współpraca z producentami, dilerami oraz pojedynczymi firmami dla realizacji celów Fundacji,
 41. Wspieranie organizacji rządowych, pozarządowych, samorządowych, przedsiębiorstw, firm i przedsiębiorców o celach zbieżnych z celami Fundacji,
 42. Organizowanie imprez kulturalnych, spotkań, konferencji, szkoleń, seminariów, wykładów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji,
 43. Wydawanie czasopism, broszur, materiałów marketingowych związanych z celami Fundacji,
 44. Wspieranie innych organizacji i osób fizycznych, o celach zbieżnych z celami Fundacji,
 45. Finansowanie zakupów sprzętów i wyposażenia, ruchomości i nieruchomości, które mogą pomóc bezpośrednio lub pośrednio w realizacji celów i zadań Fundacji,
 46. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań statutowych,
 47. Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności edukacyjnej i pomocowej oraz na pozostałe cele statutowe.
 • Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. Majątek i gospodarka finansowa

§ 10

 1. Majątek fundacji stanowi:
 2. Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych),
 3. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 4. Źródłami majątku Fundacji są:
 5. Składki członkowskie,
 6. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 7. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 8. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 9. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dochody z własnej działalności,
 10. Odsetek bankowych
 11. Funduszy Unii Europejskiej
 12. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 13. Przeznaczenie wybranych dochodów
 14. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 15. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.
 16. Fundacja  prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

określone statutem kompetencje przysługują także osobiście Fundatorowi – dożywotnio lub do czasu zrzeczenia się tych kompetencji.

Fundator może ustalać regulamin funkcjonowania Rady.

§ 12

Fundatorzy

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

Fundator pełni swą rolę dożywotnio lub do czasu zrzeczenia się tej funkcji lub trwałej utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. W razie przejściowej przeszkody do wykonywania uprawnień Fundatora, rolę tę pełni osoba przez niego wskazana.

§ 13

Rada fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji i odwołuje Fundator – Pan Paweł Lechowicz, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Rada, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych Rada Fundacji decydując bezwzględną większością głosów z wyłączeniem prawa głosu osób, których dotyczy powołanie lub odwołanie.
 4. Do składu Rady zostają powołani z momentem śmierci Fundatora Pawła Lechowicza jego spadkobiercy, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, decydując bezwzględną większością głosów. Spadkobierców małoletnich reprezentuje ich przedstawiciel ustawowy z prawem głosu odrębnie w odniesieniu do każdego reprezentowanego.
 5. Odwołania Członka Rady mogą dokonać pozostali Członkowie bezwzględną większością głosów.
 6. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 7. Członkowie Rady Fundacji:
 8. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 9. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 10. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 14

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.
 2. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 4. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

§ 15

Posiedzenia Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień. 
 5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

§ 16

Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
 2. Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 3. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.
 4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje fundator – Pan Paweł Lechowicz; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji decydując bezwzględną większością głosów. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.
 5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. W razie zbiegu funkcji Członka Zarządu i Członka Rady Fundacji zobowiązany jest on w terminie tygodnia złożyć rezygnację z jednej z tych funkcji , pod rygorem odwołania z funkcji Członka Zarządu przez Radę Fundacji.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez fundatora – Pana Pawła Lechowicza; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji decydując bezwzględną większością głosów.
 8. Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 2. Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
 3. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
 4. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 5. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
 6. Przyjmowanie darowizn i zapisów,
 7. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji,
 8. Ustalanie planów działania Fundacji,
 9. Realizowanie uchwał Rady Fundacji,
 10. Decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
 11. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 12. Wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
 13. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 14. Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
 15. Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
 16. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora – Pana Pawła Lechowicza, w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji decydując bezwzględną większością głosów.

§ 19

Ciała doradcze

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
 2. Radę programową,
 3. Radę honorową,
 4. Zespoły doradcze.
 5. Członkami ww. ciał doradczych mogą być także członkowie Rady Fundacji.

§ 20

Posiedzenia Zarządu Fundacji

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 21

Podejmowanie Uchwał przez Zarząd Fundacji

 1. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu podejmuje decyzje samodzielnie.
 5. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 22

Reprezentacja Fundacji

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

Rozdział V Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

§ 23

Zmiana statutu Fundacji

 1. Zmiana Statutu, w tym w zakresie ustroju i kompetencji organów  oraz zmiany celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora – Paweł Lechowicz; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji decydując bezwzględną większością głosów.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

§ 24

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator – Pan Paweł Lechowicz; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji decydując bezwzględną większością głosów.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora – Pana Pawła Lechowicza ; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji decydując bezwzględną większością głosów.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 29 stycznia 2021r.