REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI „ Lecimy z pomocą”

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.lecimyzpomoca.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez fundację „lecimy z pomocą”, z siedzibą w Krakowie przy ul. Mjr. Łupaszki 9/35, 30-198, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000888046, zwaną dalej fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu fundacji „Lecimy z pomocą” dostępnego pod adresem: „www.lecimyzpomoca.pl”.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności fundacji oraz historii podopiecznych i bieżących zbiórkach pieniędzy organizowanych przez fundację dla podopiecznych.
 4. Serwis umożliwia ponadto wsparcie działalności fundacji poprzez dokonanie płatności online.
 5. Użytkownik dokonujący darowizny za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego bądź przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują fundacji i ich użycie bez zgody fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny fundacji są chronione prawem znaków towarowych.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość kontaktu z fundacją poprzez adres : fundacja@lecimyzpomoca.pl
 8. Każdy użytkownik może zgłosić potencjalnego podopiecznego, ale tylko wtedy gdy posiada wszelkie zgody na przekazanie fundacji wizerunku, danych osobowych. W przypadku jeśli potencjalny podopieczny nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych , taką zgodę udziela rodzic/opiekun prawny.
 9. Za czynności administracyjne oraz promocyjne wykonane przez fundację w związku z prowadzeniem zbiórki dla podopiecznego , fundacja pobiera 4% z zebranych środków. Zgłoszony podopieczny/a oraz jego/jej opiekunowie prawni nie płacą nic za prowadzenie zbiórki. Zbiórka uruchamiana jest na kwotę, która jest potrzebna, powiększona o darowiznę na rzecz fundacji Lecimy z pomocą, z której to fundacja pokrywa wszystkie koszty zbiórki oraz realizuje cele statutowe.
 10. Jeśli zostanie zebrane więcej środków pieniężnych podczas danej zbiórki (deklarowanej przez podopiecznego/opiekuna), pozostała część przekazywana zostaje na cele statutowe fundacji.
 11. Każdy użytkownik korzystający z serwisu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i akceptacji jego treści.

§  II. Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem Internetowym, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego(dostawcy internetowego).
 4. Fundacja poprzez Serwis internetowy umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
  1. zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez fundację, w szczególności dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy potrzebującym;
  2. kontaktowania się z fundacją,
  3. dokonywania wpłat (Darowizn) za pośrednictwem płatności online na warunkach określonych w Regulaminie Operatora płatności: https://poland.payu.com/

§ III. Płatności

 1. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
 2. Fundacja udostępnia na Serwisie internetowym aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności na rzecz fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  1. Poprzez internetowy przelew bankowy,
  2. Poprzez serwis pośrednictwa finansowego (płatności online PayU S.A.)
  3. Karty płatniczej debetowej lub kredytowej,
  4. BLIK
 4. Należności przekazywane na rzecz fundacji oraz jej podopiecznych mogą być dokonywane w walucie polskiej zł.-PLN, EURO i w walucie amerykańskiej dolar – USD. Bank BNP Paribas.
  1. Nr konta do przelewów w ZŁ. : 88 1600 1198 1857 7437 9000 0001  
  2. Nr konta do przelewów w EURO : 61 1600 1198 1857 7437 9000 0002
  3. Nr konta do przelewów w USD: 34 1600 1198 1857 7437 9000 0003
 5. Serwis umożliwia również dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 6. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych PayU S.A., który jest dostawcą usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§  IV. Przekazywanie darowizn

 1. Każdy Użytkownik może przekazać na rzecz fundacji i jej podopiecznych darowiznę w dowolnej kwocie na konta bankowe, o których mowa w § V.
 2. Użytkownik, który dokonał darowizny i podał swój prawidłowy adres e-mail, otrzymuje informację o:
  1. Otrzymaniu jego wpłaty wraz z podziękowaniem.
  2. zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki.
  3. Opublikowaniu w Serwisie aktualizacji dotyczących Zbiórki.
 3. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów tradycyjnych dokonywanych bezpośrednio na rachunek fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 4. Łączna kwota darowizn przekazanych przez wszystkich  darczyńców wpłacających na daną  zbiórkę jest widoczna na stronie internetowej fundacji, jednak kwota ta jest jedynie kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych darowizn (może być to spowodowane przez opóźnienia w działaniu systemu bankowego).
 5. Użytkownik może przekazywać darowizny anonimowo (niewidoczne imię i nazwisko), ale kwota wpłacona przez darczyńcę będzie widoczna dla innych użytkowników serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § VII Regulaminu.

§ V. Zgłoszenie osób potrzebujących pomocy materialnej

 1. Osobę, która potrzebuje wsparcia finansowego można zgłaszać wysyłając maila na adres: fundacja@lecimyzpomoca.pl . W wiadomości proszę krótko opisać historię choroby. Należy  również podać:
  1. Imię potencjalnego podopiecznego
  2. Wiek
  3. Miejsce zamieszkania
  4. Na co konkretnie potrzebne są środki finansowe
  5. Jaka kwota jest na to potrzebna
  6. Proszę również napisać kilka słów o osobie potrzebującej wsparcia (potencjalnym podopiecznym fundacji)
 2. Zgłoszenia mailowe będą rozpatrywane są wg. kolejności daty przesłania informacji przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Fundacja jeśli rozpatrzy pozytywnie zgłoszenie na pierwszym etapie, prześle do osoby zgłaszającej prośbę o dosłanie Zaświadczenia o niepełnosprawności oraz kosztorys usługi, sprzętu, rehabilitacji itd.  W kolejnym etapie fundacja rozważy możliwość zorganizowania w stronie internetowej www.lecimyzpomoca.pl zbiórki pieniędzy na rzecz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Decyzja o podjęciu się pomocy w zebraniu środków lub o odmowie będzie przekazywana przez fundację drogą mailową.
 4. Fundacja jednak zastrzega sobie prawo do odmówienia przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na stronie internetowej www.lecimyzpomoca.pl bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi.

§  VI. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako RODO informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami określonymi w tym regulaminie.
 2. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu PayU S.A. W celu realizacji wpłaty darowizny konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu PayU S.A. podczas dokonywania wpłaty darowizny na Stronie Internetowej www.lecimyzpomoca.pl
 3. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

§  VII Zgłaszanie zastrzeżeń, reklamacji

Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia co do funkcjonowania strony internetowej www.lecimyzpomoca.pl, proszę przesyłać na adres fundacja@lecimyzpomoca.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane do 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

§  VIII. Polityka Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 2. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 3. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
  2. Przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 6. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

§  IX. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.

Lecimy z pozdrowieniami :)